תקנון כללי התנהגות ומניעת הטרדות

הכללים המפורטים בתקנון זה חלים על כל מבקרי, משתתפי ומארגני כנס דורות ללא יוצא מן הכלל.
השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר בלשון נקבה.
כללים אלה חלים הן בימי ההתארגנות טרם ואחרי האירוע והן במהלך ימי האירוע עצמו.
חשוב לציין שבכל מקרה שומרת לעצמה הנהלת האירוע להרחיק מהמתחם אדם לפי שיקול דעתה.

כללים למניעת התנהגות בלתי רצויה
התנהגות בלתי רצויה:
אלימות, הטרדה מינית, השפלה, הפחדה, התקרבות בלתי רצויה לאדם, ביצוע צילום סטילס / וידאו למרות שהמצולם מסרב לכך, התגרות והתייחסות פוגענית ו/או גזענית למראה חיצוני, נכות פיזית או נפשית, משקל, צבע עור, דת, גיל, מין, זהות מגדרית, נטייה מינית וכל תכונה אחרת.
כללים למניעת הטרדה (מינית ואחרת)
• הטרדה אסורה באיסור חמור ביחס לכל אדם. הנהלת האירוע לא תגלה סובלנות כלפי המקרים המפורטים בתקנון זה ו/או אחרים בעלי אופי פוגעני.
• אין לבצע מעשים מגונים, כלומר מעשים שנועדו לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני שהמוטרד אינו מסכים להם.
• התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם אסורה בהחלט.
• אין להציע הצעות חוזרות בעלות אופי מיני לאדם שהראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהן. אדם המחזיק בתפקיד ניהולי באירוע, לא יציע הצעות כאלו מלכתחילה, ובשום מקרה לכפופים לו.
• התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם אסורות בהחלט כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן. אדם בתפקיד ניהולי באירוע לא ישמיע הערות כאלו בשום מקרה כלפי הכפופים לו.
• אם כתגובה לפנייה לאדם התבקשתם לעזוב אותו במנוחה, יש לעזוב אותו לנפשו ולא לפנות אליו שוב.
• אין להכניס לשטח האירועי חומר פורנוגרפי – הקביעה היא על פי שיקול דעתם של האחראים למניעת הטרדות מיניות.
• לא תותר תנועה בלבוש בלתי הולם במתחם האירוע. לבוש "בלתי הולם" כולל תחפושות, תלבושות בימתיות ומלבושים ברוח האירועי החושפים איברים מוצנעים. הגדרת לבוש כ"בלתי הולם" כפופה לשיקול דעתם של אנשי הסגל האחראים על מניעת הטרדות מיניות.

חובות מיוחדות של בעלי דוכנים
לא ימכרו מוצרים המסווגים לבני 18 ומעלה.
הגשת תלונה לאחראים על מניעת הטרדות מיניות
בכל מקרה של הטרדה מינית, המוטרד יכול לפנות לאיש הסגל הסמוך אליו על מנת לזמן את אחד מהאחראים למניעת הטרדות מיניות. את אנשי הסגל ניתן לזהות באמצעות התג האדום שעליהם.
המתלונן יתבקש לספק פרטים מדויקים על המקרה בסמיכות למקרה, האחראי למניעת הטרדות מיניות יברר את המקרה מול הצדדים המעורבים, ויחליט על המשך הטיפול. כמובן שהבירור והטיפול יתבצעו בדיסקרטיות. פרטי המקרה והמעורבים יחשפו רק במקרה הנדרש על פי חוק.
אחראי למניעת הטרדות מיניות יפיק דו"ח מקרה שיוגש לוועדת ביקורת, ובמקרה הצורך גם להנהלת האירוע, אשר שומרים לעצמם את הזכות לערב את הרשויות המתאימות גם לאחר תום האירוע.
הגשת תלונה על פגיעה
בכל מקרה בו מבקר האירוע נפגע, הוא יכול לפנות לאיש הסגל הסמוך אליו לבקשת עזרה והפנייה להנהלת האירוע.
המתלונן יתבקש לספק פרטים מדויקים על המקרה בסמיכות למקרה, הנהלת האירוע תברר את המקרה מול הצדדים המעורבים, ויחליט על המשך הטיפול. כמובן שהבירור והטיפול יתבצעו בדיסקרטיות. פרטי המקרה והמעורבים יחשפו רק במקרה הנדרש על פי חוק. הנהלת האירוע תפיק דו"ח מקרה שיוגש לוועדי העמותות המארגנות, אשר שומרים לעצמם את הזכות לערב את הרשויות המתאימות גם לאחר תום האירוע.

סנקציות במקרה של הפרת תקנון האירוע
מקרה של הטרדה מינית, אלימות פיזית או מילולית שיובא לידי הנהלת האירוע, בין אם על ידי הנפגע או על ידי עד ראייה, יכול להביא לאחד או יותר מהתרחישים הבאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האירוע:
• הרחקה ממתחם האירוע ללא זכאות להחזר כספי בגין כרטיסים / כרטיסיות שברשותו של המורחק.
• הזמנת משטרה.
• במקרה של קטין, כל סנקציה תלווה ביידוע הורי מבצע העבירה.

הנהלת האירוע תראה בחומרה כל מקרה של הגשת תלונת סרק.